Wypłata wynagrodzenia za pracę

27.09.2018

Obecne przepisy
Art. 86 KP:
„§ 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.
§ 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.”

Zasadą jest wypłata wynagrodzenia bezpośrednio do rąk pracownika. Pracownik ma prawo złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia na konto bankowe.

Zmiany od stycznia 2019 r.
Wskazana powyżej nowelizacja wprowadzi nowe brzmienie art. 86 § 3 KP:
„Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.”
 
Według nowych przepisów wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy będzie zasadą, zaś wypłata wynagrodzenia do rąk pracownika będzie następowała wtedy, gdy pracownik złoży wniosek w tym zakresie. Pracodawca będzie miał prawo żądać od pracownika ubiegającego się o zatrudnienie podania numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Obowiązki pracodawcy
Zgodnie z przepisami przejściowymi, pracodawca w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji, poinformuje pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:
1) podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, 
2) złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Pracownik w ciągu siedmiu dni będzie obowiązany podać pracodawcy numer rachunku płatniczego albo złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych. Jeśli w okresie od dnia wejścia w życie nowelizacji do dnia otrzymania przez pracodawcę informacji o numerze rachunku bankowego pracownika albo wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownika, przypada termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie do rąk własnych pracownika. Jeśli pracownik nie wskaże numeru rachunku, ani nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownika, pracowdawca wypłaca wynagrodzenie na dotychczasowych zasadach.


CS i-BHP