Związki zawodowe

09.03.2018

Związek zawodowy to organizacja zrzeszająca pracowników w celu reprezentowania i obrony ich praw Związek powstaje na podstawie uchwały, którą podejmie minimum  10 osób zatrudnionych w danym zakładzie pracy. Związek zawodowy działa niezależne od pracodawcy. Prawo do utworzenia i wstępowania do związku mają wszyscy pracownicy, niezależnie od łączącego ich z pracodawcą stosunku pracy, członkowie rolniczych spół­dzielni i osoby pracujące na umowach agencyjnych, jeżeli nie są pracodawcami.

Związek zawodowy posiada osobowość prawną po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest powołany do reprezentowania pracowników oraz obrony ich interesów. Reprezentuje pracowników przed pracodawcą, chroni interesy indywidualne i zbiorowe swoich członków. Związek zawodowy może reprezento­wać interesy osoby, która nie jest członkiem, jeżeli pracownik zwróci się pomoc, a związek uzna, że chce i może go reprezentować.

Związek zawodowy  wyraża stanowisko w zakresie możli­wości wypowiedzenia umowy o pracę, oczywiście dotyczy to umów na czas nieokreślony, których wypowiedzenie należy uzasadnić, a także konsultuje sytuację rozwiązania umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jest stroną porozumień zawieranych z pracodawcą, np. w sprawie wprowadzenia regulaminu czy wydłużonego okresu rozliczeniowego. Organizacja związkowa współpracuje przy tworzeniu  aktów prawa wewnątrzzakładowego oraz sprawuje kon­trolę przestrzegania przez pracodawcę przepi­sów bhp. Pracownik nie może ponieść negatywnych skutków przynależności do organizacji związkowej albo wykonywania funkcji w tej organizacji. Z tego powodu nie można mu wypowiedzieć umowy o pracę.

CS i-BHP