Usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie BHP

SZKOLENIA WSTĘPNE DLA PRACOWNIKÓW PRZYJMOWANYCH DO PRACY

Każdy pracownik, przed przystąpieniem do pracy musi zostać przeszkolony w zakresie bhp. Szkolimy wstępnie na wszystkie stanowiska. Aby zgłosić pracownika należy skontaktować się z nami pod numerem tel. 91-300-06-13
Pracownik, po zakończeniu szkolenia otrzymuje program i kartę szkolenia. Pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami będzie zobowiązana do przeprowadzenia już w zakładzie pracy instruktażu stanowiskowego pracownika, na jego stanowisku. Kolejne szkolenie okresowe należy przeprowadzic najpóźniej rok po szkoleniu wstępnym.

Prowadzimy szkolenia BHP dla pracowników z Ukrainy, w języku ukraińskim.


Zakres usług szkoleniowych:

* szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp w siedzibie przedsiębiorcy lub placówce CS i-BHP:
   Poniższe ceny obowiązują od 1 do 4 kursantów jednocześnie. Przy większej liczbie chętnych -
   ceny ustalane są indywidualnie.

1. Szkolenie BHP wstępne - instruktaż ogólny - 100 zł./osoba
   *
zniżki dla klientów ze stałą umową współpracy 
2. Szkolenie BHP pracodawcy/osoby kierującej pracownikami - 350 zł./osoba
3. Szkolenie BHP okresowe pracowników na stanowiskach administracyjnych - 150 zł./osoba
4. Szkolenie BHP okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych - od 150 zł. do 200 zł./osoba
5. Szkolenie BHP okresowe dla służby BHP - 350 zł./osoba
6. Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego - 150 zł./osoba
7. Szkolenie dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby BHP - 800 zł./osoba

(część szkoleń taniej przez Internet - zobacz ofertę TUTAJ)

Usługi jednorazowe:

1. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku (od 150 zł. netto),
2. Ocena zagrożeń pożarowych - audyt kontrolny (od 350 zł. netto),
3. Opracowanie instrukcji ewakuacji budynku (od 500 zł. netto),
4. Rysunek planu ewakuacji budynku (od 350 zł. netto),
5. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji pracowników (od 650 zł. netto),
6. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej - grupa do 6 osób (120 zł./osoba),
7. Szkolenie z zakresu ochrony ppoż i ewakuacji - grupa do 6 osób (120 zł./osoba),

Podstawa prawna dot. pkt 6 i 7:

Art. 209(1) Kodeksu Pracy:

§ 1. Pracodawca jest obowiązany: 
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników, 
2) wyznaczyć pracowników do: 
a) udzielania pierwszej pomocy, 
b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy (Art. 2091 K.P.) nie musisz już posiadać w swoim zakładzie pracy Inspektora ale do nadzoru w zakresie ochrony PPOŻ i ewakuacji pracowników musi być wyznaczony i przeszkolony pracownik w tym zakresie.​Zakres usług przy stałym nadzorze (pełnienie roli służby bhp w zakładzie pracy), ceny negocjowane:

  • Zakres świadczonych usług w czasie stałego nadzoru bhp jest zgodny z art. 237(11) KP oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp.

1. Prowadzenie kontroli stanu bhp,
2. Udział w opracowywaniu regulaminów, instrukcji, zarządzeń wewnętrznych dotyczących bhp,
3. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
4. Prowadzenie rejestrów wypadków, badań i szkoleń,
5. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania ergonomii na stanowisku pracy,
6. Opiniowanie instrukcji stanowiskowych,
7. Współpraca z lekarzem medycyny pracy,
8. Współpraca z laboratoriami przeprowadzającymi badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia,
9. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy,
10. Opracowanie tabeli przydziału odzieży roboczej,
11. Opracowanie Planu BIOZ na budowie,
12. Opracowanie PZJ na budowie,
13. Reprezentowanie pracodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną.


Przedstawiony na naszych stronach zakres prowadzonych usług nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań.

Nadzór bhp prowadzony przez Specjalistę ds. bhp spełniającego kryteria rozporządzenia w sprawie służby bhp.