Art. 63 (2) KP - Skutki śmierci pracodawcy

01.02.2017

Śmierć właściciela firmy - pracodawcy, którym jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą według wpisu do ewidencji działalności gospodarczej rodzi konkretne skutki w zakresie zawartych umów o pracę i innych umów cywilnoprawnych.
Skutki precyzuje Art. 63 (2) Kodeksu pracy, który brzmi następująco:
1. Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z zastrzeżeniem przepisu par. 3.
2. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z przuczyn śmierci pracodawcy przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
3. Przepis par. 1 nie ma zastosowania w razie przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 23(1).

Art. 23(1) określa zasady przejęcia pracowników na zasadzie porozumienia, w związku z czym nowy pracodawca staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Opisana sytuacja nie dotyczy pracowników zatrudnionych w podmiotach prawnych (Spółkach). Tu pracodawcą jest często prezes zarządu i jego śmierć nie skutkuje automatycznym wygaśnięciem stosunków pracy. Dotyczy to pracowników pracodawców prywatnych.

CS i-BHP.