Art. 77(5) KP Dieta za podróż

08.02.2017
§ 1. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
§ 2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporządzenie powinno w szczególności określać wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w przypadku podróży poza granicami kraju - walutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków.
§ 3. Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż wymieniony w § 2 określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.
§ 4. Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika, o którym mowa w § 2.
§ 5. W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień, o których mowa w § 3, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów, o których mowa w § 2.

W 2017 roku Ministerstwo Pracy nie wprowadziło zmian w wysokości stawki diety podróżnej. Stawki te nie zmieniły się od marca 2013 roku.
  1. przy diecie pełnej - 30zł,
  2. przy ryczałcie za nocleg (150% diety pełnej) - 45 zł,
  3. przy ryczałcie za dojazdy (20% diety pełnej) - 6 zł.

Diety krajowe za wyjazd trwający mniej niż dobę:

  1. poniżej 8h dieta nie przysługuje,
  2. od 8 do 12h jego dieta wynosi 50% diety pełnej,
  3. 12h i więcej - przysługuje mu pełna dieta.

Diety krajowe za wyjazd trwający więcej niż dobę:

Odbywając podróż służbową, która trwała więcej niż jedną dobę, pracownikowi:
  1. przysługuje pełna dieta za każdy dzień przebywania na wyjeździe służbowym,
  2. przysługuje 50% diety za niepełny dzień, na którym pracownik przebywał nie dłużej niż 8h,
  3. przysługuje 100% diety za niepełny dzień przebywania w podróży służbowej, jeżeli trwała ona dłużej niż 8h.
CS i-BHP