Dotacja 5000 – sprawdź koniecznie PKD

19.12.2020
(ART. 15ZZE4 I 15 ZZE5)
Bezzwrotne dotacje 5 tys. zł z urzędu pracy ruszyły już w sobotę 19 grudnia.
Są dedykowane dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Wnioski są dostępne na portalu praca.gov.pl. Sposób składania wniosku jest niemal taki sam jak w przypadku wiosennej mikropożyczki.

Warunki:
1) Wymóg prowadzenia na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczej działalności gospodarczej oznaczonej
2) wg. PKD, jako rodzaj przeważającej działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
2) spadek przychodów z tej działalności o 40 % w październiku lub listopadzie 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego,
3) złożenie wniosku w formie elektronicznej do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, do dnia 31 stycznia 2021 r.

Zwrot dotacji:
1) Dotacja podlega zwrotowi w całości, gdy przedsiębiorca jeżeli nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
2) Dotacja podlega zwrotowi w całości, gdy przedsiębiorca:
a) wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem,
b) złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń,
c) nie poddał się kontroli.

Jak złożyć wniosek?
Wchodzimy na stronę praca.gov.pl, logujemy się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym w prawym górnym rogu i klikamy kafel „Tarcza antykryzysowa”. Pojawia się 10 kafli z symbolami koronawirusa. Wybieramy „Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy”.
Kto składał wcześniej wnioski z tarczy przez praca.gov.pl, nie będzie miał z tym jednak problemu.
Wpisujemy dane naszej działalności główny kod PKD (dane te zaraz i tak wpiszemy do głównego wniosku), piszemy, kiedy rozpoczęliśmy działalność, a następnie wpisujemy informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej naszej firmy. W sekcji „C” musimy podać informacje wymagane przez przepisy unijne, a w „D” musimy wskazać, jaką pomoc publiczną już otrzymaliśmy (to także wymóg formalny). Taką pomocą publiczną była na przykład mikropożyczka.
Sekcja szósta to oświadczenie. Wybieramy wielkość naszej firmy (mikro- czy mały przedsiębiorca), a potem wpisujemy nasz główny kod PKD, wybieramy miesiąc do porównania z 2019 rokiem.
W kolejnej sekcji są załączniki. Umowa - jest już załączona, więc dołączamy tylko wypełniony na początku plik arkusza kalkulacyjnego. Potem wpisujemy jeszcze nasze imię i nazwisko (jeśli wypełnia księgowy, trzeba dodać pełnomocnictwo).

Uwaga!
Wnioski można składać wyłącznie poprzez prowadzoną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stronę praca.gov.pl.
Pisemnych wniosków nie przewidziano!

PUP Stargard przyjmuje wnioski od 21.12.2020 - szczegóły na https://stargard.praca.gov.pl/

CS i-BHP