Ekwiwalent za urlop

14.02.2017

Obliczenia wysokości ekwiwalentu dokonuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, z dnia 8 stycznia 1997 roku, w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Rozporządzenie).

§ 18. Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:
1) dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych na podstawie § 15-17 przez współczynnik, o którym mowa w § 19, a następnie, 

2) dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie,
3) mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.
§ 19. 1. Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.
2. Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.
3. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika, ustaloną zgodnie z ust. 2, obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Aby zrozumieć treść rozporządzenia posłużymy się przykładem:


Do wyliczeń należnego pracownikowi wynagrodzenia w formie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przyjęto pobory z 3 miesięcy poprzedzających zakończenie umowy o pracę, to jest z miesięcy październik, listopad i grudzień 2016 r

Urlop niewykorzystany:
2014 rok – 15 dni tj. 120 godzin,
2015 rok – 26 dni tj. 208 godzin,
2016 rok – 26 dni tj. 208 godzin.

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy:
2014 rok – 20,83
2015 rok – 21,00
2016 rok – 21,00

Pobory przyjęte do obliczenia wysokości ekwiwalentu:
10.2016                                 – 3.059,00 zł. brutto
11.2016                                 – 3.535,00 zł. brutto
12.2016                                 – 3.246,40 zł. brutto
Średnia z 3 miesięcy        – 3.280,13 zł brutto


Wysokość ekwiwalentu za 2014 rok – 280,13 : 20,83 = 2.362,07 zł. brutto.
 
Wysokość ekwiwalentu za 2015 rok – 3.280,13 : 21,00 = 4.061,11 zł. brutto.
 
Wysokość ekwiwalentu za 2016 rok – 3.280,13 : 21,00 = 4.061,11 zł. brutto.

​CS i-BHP.