Jednorazowe becikowe

13.02.2017
Becikowe to świadczenie wprowadzone Ustawą dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wielokrotnie nowelizowaną, ostatnio w 2016 roku. Treść ujednoliconą ustawy można zobaczyć tutaj.
Becikowe początkowo obejmowało wszystkich rodziców, którym urodziło się dziecko bez względu na próg dochodowy. W 2012 roku jednak zostało wprowadzone ograniczenie, które uwzględnia dochód rodziny. Jednorazowe becikowe w wysokości 1000 zł mogą otrzymać rodzice, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł netto.
Jak wyliczyć dochód netto?
Od przychodu odejmujemy:
– koszty uzyskania przychodu
– należny podatek dochodowy
– składki na ubezpieczenia społeczne
– składki na ubezpieczenie zdrowotne
– alimenty świadczone na rzecz innych osób
wynik odejmowania stanowi dochód netto

Dokumenty podstawowe:

 • Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • ksero aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu)
 • dowód osobisty do wglądu
 • zaświadczenie od lekarza informujące o tym, że mama dziecka była pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu
 • pisemne oświadczenie, że powyższe becikowe nie zostało już pobrane np. przez drugiego rodzica
 • dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów, w zależności, w jakim okresie składamy wniosek tzn., jeśli o becikowe wnioskujemy w 2017 roku, to do końca października bierzemy dochody z 2015 roku, wniosek składany od 1 listopada 2017 roku – dochody za 2016 rok.

Dokumenty potwierdzające dochody:

 • Zaświadczenie  z Urzędu Skarbowego o wysokości rocznego dochodu albo oświadczenie wnioskodawcy o jego wysokości
 • Zaświadczenie z ZUS bądź od pracodawcy albo oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, które rzeczywiście były odprowadzone we wskazanym roku
 • Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
 • Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni we wskazanym roku
 • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne

Jeżeli któryś z członków rodziny utracił dochód i/lub uzyskał nowy to przedklada:

 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu we wskazanym roku

Inne dokumenty:

 • wnioskodawca mający alimenty na dziecko: orzeczenie sądu
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka

Miejsce złożenia wniosku:

We właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej.

Termin złożenia wniosku:

Na złożenie dokumentów mamy 12 miesięcy od momentu urodzenia się dziecka.

Termin wypłaty świadczenia:

Najpóźniej do końca miesiąca, w którym nastąpiło złożenie wniosku, z tym, że jeżeli złożenie wniosku nastąpiło po 10 dniu miesiąca to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

CS i-BHP