Karta pobytu

14.08.2018
Dane i dokumenty do wniosku o kartę pobytu
  1. Umowa o pracę – kserokopia potwierdzona za zgodność podpisem i pieczęcią właściciela lub osoby upoważnionej
  2. Zaświadczenie o wynagrodzeniu (brutto/netto) z okresu zatrudnienia -oryginał podpisany przez Pracodawcę
  3. Zaświadczenie o przedłużeniu umowy na okres ubiegania się o kartę pobytu (max 3 lata określone datą końcową) jeśli teraz obowiązuje umowa na oświadczenie lub umowa na okres wskazany w załączniku nr 1 – zawarta z datą przed składaniem wniosku ale z określona data rozpoczęcia (po dacie umowy na oświadczenie) i z data końcową – max 3 lata.
  4. Druk ZUS ZUA na odwrocie potwierdzony za zgodność podpisem i pieczęcią właściciela lub osoby upoważnionej
  5. Druki ZUS RCA i potwierdzenia wpłat ZUS z 3 miesięcy lub z okresu zatrudnienia jeśli jest krótszy – wszystkie dokumenty opieczętowane i czytelnie podpisane przez właściciela
  6. Prywatna polisa ubezpieczeniowa – jeśli posiada
  7. 4 aktualne, kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm,
  8. Paszport
  9. Miejsce pobytu w Polsce (dokładny adres) – jedno z trzech wymienionych
- potwierdzenie zameldowanie na pobyt czasowy
- umowa najmu lokalu z właścicielem mieszkania
- jeśli hotel czy pensjonat – potwierdzenie możliwości zamieszkiwania w okresie pobytu w Polsce

Składanie wniosku (zachodniopomorskie)
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin 
KOLEJKA D – pobrać bilet z biletomatu
pokój 92
od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
poniedziałek od 8.00 do 16.45,
tel. 914303728,
Opłata skarbowa za udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę wynosi 440 PLN.
W przypadku decyzji pozytywnej, cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania i dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia do Urzędu. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 PLN. 
Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek tego organu: 
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1
70 – 456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 
Wpisując tytuł wpłaty ”za wydanie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy na terytorium RP”

CS i-BHP