OPŁATA RECYKLINGOWA ZA TORBY FOLIOWE (REKLAMÓWKI)

02.03.2020
UWAGA!!!
Nowelizacja ustawy o odpadach

Termin sprawozdawczości elektronicznej – odroczony

31 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2020 r., poz. 150. Zgodnie z art. 237 ea ustawy o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zmianami) podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 rok sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75, składają je 
w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Termin dokonania wpłat – do 15 marca 2020 roku

Termin uiszczenia należnych opłat produktowych za rok 2019 nie uległ zmianie. 
Sprawozdania w powyższym zakresie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - https://bdo.mos.gov.pl/

W chwili obecnej nie ma możliwości złożenia sprawozdań w BDO, z uwagi na brak modułu sprawozdawczego. Biorąc powyższe pod uwagę informujemy o konieczności śledzenia funkcjonalności systemu. Po uruchomieniu przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie modułu sprawozdawczego należy wykonać zestawienia w sposób przewidziany ustawą o odpadach.

Jak dokonać opłaty za rekamówki za 2019 rok:

Opłatę recyklingową pobraną w 2019 roku należy wnieść do dnia 15 marca 2020r.


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Opłatę recyklingową należy wpłacać na odrębny rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce pobrania tej opłaty w tytule przelewu podać: nr Regon GUS oraz rok, którego dotyczy opłata oraz  ilość wydanych toreb foliowych.

BANK PKO S.A. ODDZIAŁ SZCZECIN
NR: 38 1020 4795 0000 9802 0299 6916Jak dokonywać opłaty za rekamówki za 2020 rok:

Od dnia 1 stycznia 2020r. pobraną opłatę recyklingową wnosi się na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.


Kontakt w sprawach dotyczących wpisu do rejestru BDO i sprawozdawczości w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie:
Bartłomiej Wróblewski -  tel. 91 44 10 282
Izabela Wereszczyńska -  tel. 91 44 10 276
Paulina Iwanejko            -  tel. 91 44 10 256


CS i-BHP