PPK Pracownicze Plany Kapitałowe

31.01.2019


Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215).

Zgodnie z przepisami przejściowymi, jej regulacje wobec podmiotów zatrudniających, za których w rozumieniu tej ustawy uznaje się pracodawców, nakładców, zleceniodawców, podmioty, w których działa rada nadzorcza, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych, mają być stosowane od połowy 2019 r. Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy, ustawę stosuje się od:

1 lipca 2019 r. - do podmiotów zatrudniających, które zatrudniają (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.) co najmniej 250 osób,
 
1 stycznia 2020 r. - do podmiotów zatrudniających, które zatrudniają (według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.) co najmniej 50 osób,
 
1 lipca 2020 r. - do podmiotów zatrudniających, które zatrudniają (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) co najmniej 20 osób,
 
1 stycznia 2021 r. - do pozostałych podmiotów zatrudniających, niezależnie od liczby osób zatrudnionych.

 

CS i-BHP