Pakiet tarczy antykryzysowej – pytania praktyczne

29.03.2020


Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową.
 
Przewiduje on m.in.:
 

1. Zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS przez 3 miesiące;
 
Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS od mikrofirm zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego br.
Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Pytania praktyczne:
- jaki należy przyjąć sposób liczenia osób zatrudnionych? (czy według GUS?, czy przeliczamy etaty?, czy są inne zasady liczenia osób zatrudnionych?),
- na jaki dzień liczymy stan zatrudnienia? (w miesiącu, za który składamy dokumenty o zwolnienie ze składek? w miesiącu poprzednim średni stan zatrudnienia?, czy na ostatni dzień roku poprzedniego? Na jaki dzień dla firm zgłoszonych w styczniu 2020?),
- czy zwolnienie dotyczy wszystkich osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę? (jeżeli zatrudnia osoby na umowę o pracę i zleceniobiorców w miesiącu ubiegania się o zwolnienie ze składek?),
- czy o zwolnienie może wnioskować przedsiębiorca opłacający składki, który jednocześnie prowadzi działalność rolniczą?
- czy o zwolnienie może wnioskować przedsiębiorca spełniający warunki do zwolnienia, który jednocześnie pobiera świadczenie rentowe?
- czy o zwolnienie może wnioskować przedsiębiorca spełniający warunki do zwolnienia, który jednocześnie jest emerytem?
- czy w liście płac i deklaracji rozliczeniowej za miesiąc za który obowiązuje zwolnienie ze składek naliczamy wszystkie składki jak dotychczas?
- jeśli nie naliczamy składek, czy w deklaracji rozliczeniowej zapisujemy składki w innych pozycjach deklaracji?
- czy można się ubiegać o zwolnienie ze składek w kolejnym miesiącu, jeśli zmieni się stan zatrudnienia?,  (rozwiązanie umów ze zleceniobiorcami, rozwiązanie umów o pracę, które kończą się w okresie wnioskowania o zwolnienie ze składek?).
 
2. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie.
 
Pytania praktyczne:
- na jaki dzień liczymy kwotę przychodu kwalifikującą do zwolnienia?
- czy ze zwolnienia może skorzystać przedsiębiorca samozatrudniony, który jednocześnie jest zatrudniony w innej firmie na podstawie umowy o pracę lub świadczy zlecenie w innym zakresie niż działalność?
- czy przedsiębiorca, który prowadzi działalność jednoosobową z przychodem poniżej 300% przeciętnego wynagrodzenia, który jednocześnie jest wspólnikiem spółki jawnej lub cywilnej, ma prawo do zwolnienia ze składek z działalności jednoosobowej?
a) gdy spółka spełnia warunki do zwolnienia ze składek,
b) gdy spółka nie spełnia warunku zwolnienia ze składek – zatrudnia powyżej 9 osób.

3. Świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło).

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie, świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Pytania praktyczne:
- co oznacza zwrot: świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych? Z którego okresu?
- czy świadczenie postojowe otrzyma osoba pozostająca w zatrudnieniu, czy dopiero po rozwiązaniu umowy zlecenia?
- kto wypłaca, do jakiej instytucji i jakie wnioski składamy o świadczenie postojowe?
- czy takie świadczenie otrzyma cudzoziemiec na zleceniu?
- czy wysokość świadczenia postojowego będzie proporcjonalna dla osób, których zlecenia były niskie (np. 500 – 2000 zł. brutto).
 
4. Świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł dla samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.
 
Pytania praktyczne:
- czy należy się świadczenie postojowe jednocześnie ze zwolnieniem ze składek (pkt.2)?
 
5. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników –  do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:
nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

 
W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń.

Wnioski mogą być składane elektronicznie. Wnioski są składane do Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.


​CS i-BHP.