Płaca minimalna

08.01.2020
Od 1 stycznia 2020 roku wzrosła płaca minimalna. Obecnie wynosi 2600 zł brutto.
Zatem wynagrodzenie netto to ok. 1900 zł. Nie ma już zróżnicowania wysokości minimalnego wynagrodzenia dla pracownika ze względu na staż pracy. W poprzednich latach pracownik w pierwszym roku pracy musiał otrzymać co najmniej 80 proc. płacy minimalnej. Po zmianach wszyscy pracownicy, niezależnie od stażu pracy, otrzymują minimalne wynagrodzenie w jednakowej wysokości.
Od początku 2020 roku wzrosła też minimalna stawka godzinowa - z 14,70 zł do 17 zł brutto (11 zł netto). Dotyczy osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenie lub o świadczenie usług, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników i zleceniobiorców.

Kolejna zmiana  dla pracowników legitymujących się długim stażem pracy i otrzymujących dodatek za staż pracy -
od 1 stycznia 2020 roku do minimalnej pensji nie jest już wliczany ten dodatek.

Obliczając wysokość wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:
dodatku za staż pracy,
dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
nagrody jubileuszowej,
odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Minimalne wynagrodzenie pracownika, który jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, ustala się proporcjonalnie do liczby godzin pracy tego pracownika w danym miesiącu. Podstawą wyliczenia jest minimalne wynagrodzenie.

CS i-BHP.