Skorzystaj z dofinansowania do pensji swoich pracowników

08.05.2020


Rozwiązanie daje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wsparcie jest udzielane podmiotom które odnotowały spadek obrotów gospodarczych, nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie zalegają w opłacaniu należności publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 r.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

  • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

    Zachęcamy do weryfikacji spadku obrotów w okresie 01.03.2020-30.04.2020 do identycznego okresu roku poprzedniego (01.03.2019-30.04.2019). Weryfikujemy przychód (bez VAT). Jeśli ten spadek jest na poziomie 30% i więcej - możemy skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń. 
  • W maju ogłoszony zostanie kolejny nabór wniosków przez Urząd Pracy w Stargardzie - nasze biuro na podstawie upoważnienia składa wszystkie dokumenty za przedsiębiorcę, weryfikuje proces dofinansowania i prowadzi korespondencję z Powiatowym Urzędem Pracy.
    Warto skorzystać z tej formy pomocy dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników!

CS i-BHP