Split payment

09.07.2018

Model podzielonej płatności (Split payment) dotyczy podatku VAT i funkcjonuje na terenie kilku krajów (Czechy, Turcja, Włochy). Powodem wdrożenia takiego rozwiązania w wyżej wskazanych państwach, i tym samym w Polsce, jest powiększająca się luka podatkowa w VAT.
Podzielona płatność została wdrożona ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku. W ustawie o VAT nowo dodany rozdział 1a o mechaniźmie podzielonej płatności.
Jak wskazuje art. 108a ust. 1 zmienianej ustawy, ze split payment będą mogli korzystać nabywcy, którzy otrzymali fakturę z wyszczególnioną kwotą podatku VAT. Wówczas płatności za zobowiązania z faktury dokonuje się na dwa rachunki bankowe:
wartość netto - na rachunek bankowy dostawcy (lub w inny sposób);
VAT - na specjalny rachunek VAT dostawcy utworzony przez bank.
Bardzo ważne!
Split payment można stosować w odniesieniu do transakcji na rzecz innych podatników, czyli w relacjach B2B (firma - firma). Nie może być stosowany w transakcjach B2C (firma - osoba prywatna).
Zgodnie z art. 62b ust. 2 zmienianej ustawy Prawo bankowe, na rachunku bankowym dedykowanym rozliczeniom split payment nie mogą być wpłacane środki inne niż z tytułu podatku VAT.  Wyplata z rachunku VAT również może dotyczyć tylko zapłaty podatku VAT na rzecz innych podmiotów lub wpłaty VAT na rachunek Urzędu Skarbowego.

CS i-BHP