Świadczenie przedemerytalne

27.07.2018
Świadczenia przedemerytalne przyznawane jest na wniosek zgłoszony przez osobę ubiegającą się o to świadczenie. Wniosek ten powinien być złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Aby pracownik mógł starać się o świadczenie musi:

mieć ukończone do dnia rozwiązania stosunku pracy 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) i mieć 20 lat stażu pracy (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), a pracę stracić z powodu likwidacji zakładu lub jego niewypłacalności;
ukończyć 55/60 lat (kobiety/mężczyźni), lecz wówczas okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić 30/35 lat (kobiety/mężczyźni), a pracę trzeba stracić z winy pracodawcy,

mieć staż pracy wynoszący minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni), a pracę stracić z winy pracodawcy - wtedy świadczenie dostanie niezależnie od wieku.

Do stażu liczą się okresy składkowe i nieskładkowe. Okresy nieskładkowe nie mogą jednak przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.

Przyznanie świadczenia przedemerytalnego
Świadczenia przedemerytalnego nie dostanie pracownik zaraz po zwolnieniu z zakładu. Wcześniej musi zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie, która spełnia szczególne warunki wymagane do przyznania tego świadczenia, jeżeli:
przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych,
obecnie jest zarejestrowana jako bezrobotna,
w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
złoży wniosek w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, jeżeli w okresie pobierania zasiłku wykonywała inną pracę zarobkową lub zatrudnienie w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 180-dniowego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

CS i-BHP