Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców

24.11.2021

Sejm w dniu 17 listopada 2021 r. przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która zmienia m.in. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Praca na tej podstawie będzie mogła być wykonywana przez okres do 24 miesięcy.
Dotyczyć będzie tak jak teraz obywateli 6 państw (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina).
Teraz nowelizowana ustawa trafi do Senatu.
Za ustawą głosowało 428 posłów, sześciu było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.
Wprowadzone zmiany zmniejszą obciążenia po stronie pracodawców i urzędów a także przyczynią się do zmniejszenia występujących dziś powszechnie braków kadrowych. Wprowadzono również uzależnienie wpisu oświadczenia do ewidencji od zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia, co ma zapewnić większą ochronę polskiego rynku pracy. Wprowadzono też ułatwienie dla pracodawców polegające na wydłużeniu do 7 dni okresu na poinformowanie powiatowy urząd pracy o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca.

inne zmiany, to między innymi:
Możliwość wprowadzenia ułatwień w zakresie udzielania zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców, którzy będą wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej.

Minister właściwy do spraw gospodarki będzie mógł w drodze rozporządzenia określić listę podmiotów prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej. Wnioski o udzielenie zezwoleń związanych pracą u  przedsiębiorców prowadzących taką działalność byłyby rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Główne zmiany w ustawie to usprawnienie procedur wydawania zezwoleń na pobyt czasowy  i pracę oraz wiz.


Zgodnie z propozycją przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Prawdopodobnie już od stycznia 2022 r.

CS i-BHP