Ulgi z tytułu składek ZUS

20.03.2020


ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) zamieścił informację na temat form pomocy oferowanej przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, w związku z koronawirusem.
W informacji tej czytamy m.in.:
"Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub absencją pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takimi formami pomocy są odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny oraz w przypadku osób opłacających składki na własne ubezpieczenia - umorzenie należności.

Jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek bieżących w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Gdy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpisze z przedsiębiorcą umowę o odroczenie terminu płatności składek, będzie on mógł je uregulować w późniejszym terminie. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.
Ważne! ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może on złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Jeżeli ZUS zgodzi się udzielić jemu układu ratalnego i podpisze z nim umowę o rozłożenie na raty należności z tytuł składek, będzie on mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Nie zapłaci on wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Jeżeli było wobec przedsiębiorcy prowadzone postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone. 

Przedsiębiorca musi wykazać, że w jego przypadku zachodzą wskazane powyżej okoliczności uzasadniające umorzenie należności z tytułu składek.
Okres, za jaki składki zostaną umorzone, nie zostanie zaliczony do okresu ubezpieczenia przedsiębiorcy przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury.


W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielają oni informacji o pomocy, o jaką może się ubiegać przedsiębiorca oraz pomagają w skompletowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie, a następnie uzyskać pomoc również mailowo.

CS i-BHP