Urlop wypoczynkowy - przedawnienie roszczeń

07.02.2020

Roszczenia ze stosunku pracy, w tym roszczenie dotyczące zaległego urlopu, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 § 1). Bieg 3-letniego terminu, jak wskazuje orzecznictwo, następuje w dniu jego wymagalności. Będzie to ostatni dzień końca września roku następnego (maksymalny czas, kiedy pracownik może wykorzystać zaległy urlop). Przedawnienie urlopu następuje więc po 3 latach od ww. terminów.

przykład:
urlop za rok 2016 przedawni się 30 września 2020 roku.

Co w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego?
Jak przeczytać można w artykule 293 kp, bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty, ulega zawieszeniu na czas trwania przeszkody, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może dochodzić przysługujących mu roszczeń przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów.Tak więc w przypadku urlopu wypoczynkowego bieg przedawnienia ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego. Pracownik nie traci prawa do urlopu wypoczynkowego, z którego nie skorzystał przed urlopem wychowawczym i 3-letni okres w tym przypadku nie obowiązuje. Bieg przedawnienia rozpoczyna się jednak po zakończonym urlopie wychowawczym.