Współczynnik urlopowy w 2019 roku

09.01.2019

Z początkiem 2019 roku zmieniła się wysokość współczynnika urlopowego służącego do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W 2019 roku współczynnik wyniesie 20,92.

Sposób obliczania współczynnika określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353). Aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

 W przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik urlopowy w 2019 wyniesie 20,92.
Wynika to z następujących wyliczeń:

[365 dni - (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 365 - 114 : 12 = 20,92


W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak współczynnik urlopowy w 2019 roku dla pracownika zatrudnionego na:
  • 1/4 etatu wyniesie 5,23 (1/4 x 20,92),
  • 1/3 wyniesie 6,97 (1/3 x 20,92),
  • 1/2 wyniesie 10,46 (1/2 x 20,92),
  • 3/4 wyniesie 15,69 (3/4 x 20,92).
CS i-BHP