Wynagrodzenia 2020

11.09.2019
Od 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrośnie do kwoty 2600 zł.
Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Wypłata wynagrodzenia poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.
Od 1 stycznia będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców, która została ustalona na kwotę 17 zł brutto za godzinę świadczenia zlecenia.
Minimalna stawka godzinowa obejmuje umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, wykonywane przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.
Ze wzrostem płacy minimalnej wrosną również inne świadczenia:
- odprawa przy zwolnieniach grupowych,
- dodatek za pracę w porze nocnej,
- kwoty wolne od potrąceń,
- wynagrodzenie za czas przestoju,
- odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
- podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

CS i-BHP