ZUS informuje

13.11.2018

Na stronach ZUS, w aktualnościach pojawiła się informacja że przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegającą na przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, najpóźniej do 31 grudnia 2018 r. muszą uzyskać wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Rejestr ten prowadzi marszałek województwa właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług przechowalniczych. Za brak wpisu grozi kara w wysokości 100 tys. złotych.

Informujemy, że wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych dotyczy tylko i wyłącznie firm, których działalność polega na przechowywaniu obcej dokumentacji kadrowej i płacowej przedsiębiorców i zakładów pracy. Nie dotyczy natomiast przędsiebiorców, którzy przechowują akta osobowe zatrudnianych przez siebie pracowników, niezależnie od ich ilości.

Uzyskanie wpisu jest uzależnione od spełnienia następujących warunków:
1. prowadzenia działalności gospodarczej w określonej formie prawnej (przedsiębiorca musi być osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej),
2. posiadania odpowiedniej do rozmiarów planowanej działalności bazy organizacyjno-technicznej, zapewniającej właściwe warunki przechowania i udostępniania dokumentacji,
3. posiadania regulaminu usług, które będą świadczone w ramach działalności objętej wpisem,
4. zatrudnienia do obsługi dokumentacji osób posiadających specjalistyczne wykształcenie i praktykę zawodową,
5. w skład zarządu nie mogą wchodzić osoby karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów lub mieniu.
Kto może skorzystać z usługi
Przedsiębiorca będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

CS i-BHP.