Zarządzenie w firmie ze względu na pandemię

10.11.2021
Przypominamy Państwu, że czas epidemii nadal obowiązuje. W firmie należy wdrożyć procedury związane z pandemią i zapoznać z nimi wszystkich pracowników.

Formę takiego zarządzenia prezentujemy poniżej:                                                                                          ZARZĄDZENIE

                                                                                         w firmie XXX
                                  ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 


Z powodu pandemii wdrożono w naszym kraju ograniczenia, zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby. Część z tych ograniczeń dotyczy miejsc pracy. Środki bezpieczeństwa podjęte w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, muszą być bezwzględnie przestrzegane. Ponadto możliwe jest, że w niektórych sytuacjach wystąpienie w przyszłości większej liczby zakażeń będzie wymagało ponownego wprowadzenia szerszych ograniczeń. Wpłynie to z kolei na konieczność wprowadzenia nowych procedur i praktyk bezpieczeństwa, być może również na zmianę organizacji i sposobu pracy na wielu stanowiskach. 
Rodzaje środków koniecznych do zastosowania można sklasyfikować jako eliminujące zagrożenia oraz minimalizujące zagrożenia i oddzielające zagrożenia od pracowników poprzez:
środki techniczne - środki ochrony zbiorowej, np. obudowy pleksiglasowe, dbanie o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy,
środki organizacyjne - np. kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy,
środki ochrony osobistej - np. maski, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji,
środki behawioralne - np. obserwacje przestrzegania reguł i wytycznych, nadzór nad pracownikami,
działania przeciwepidemiczne - np. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego – praktyczne informacje rozmieszczone w ogólnodostępnych miejscach zakładu pracy.
Minimalizowanie narażenia na wirus SARS-CoV-2 w miejscu pracy:

  •  Myj ręce! Ręce należy myć często z użyciem mydła i ciepłej wody. Jeżeli nie ma takiej możliwości – używaj płynów lub żeli na bazie alkoholu (min.60%).
  •  Unikaj dotykania oczu, nosa i ust! Jest to częsty niekontrolowany nawyk.
  •  Zasłaniaj usta podczas kaszlu i kichania! Usta i nos zakryj zgiętym łokciem lub chusteczką, którą natychmiast  wyrzuć. Pamiętaj o umyciu rąk.
  •  Zachowaj bezpieczną odległość! Unikaj przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach, jeśli już jesteś, to zachowaj min. 1 metr odległości między sobą, a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą.
  •  Stosuj się do zaleceń pracodawcy oraz  zaleceń i obowiązków uzyskanych na szkoleniu wstępnym ogólnym i stanowiskowym BHP.


Niniejsze zarządzenie dotyczy zapoznania pracowników z następującymi instrukcjami i procedurami:
 jak prawidłowo myć ręce,
 jak skutecznie dezynfekować ręce,
 jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę,
 jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice,
 instrukcja użytkowania płynów dezynfekujących do powierzchni,
 instrukcja użytkowania płynu dezynfekującego do rąk,
 podstawowe zasady zapobiegania zakażeniom mikrobiologicznym (w tym koronawirusa SARS-CoV-2).


Każdy pracownik otrzymuje do ciągłego stosowania maski, płyny do dezynfekcji, rękawice jednorazowe w ilości niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa swojego, współpracowników, petentów i osób z zewnątrz. Pracodawca zapewni stały dostęp do wymienionych środków ochrony indywidualnej.
Niniejsze zarządzenie sporządzono i podano do wiadomości pracowników w dniu dzisiejszym poprzez odczytanie. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.  Zapoznanie z wyżej wymienionymi instrukcjami i procedurami oraz otrzymanie środków ochrony indywidualnej pracownicy własnoręcznym podpisem na niniejszym zarządzeniu. Zarządzenie obowiązuje pracowników zatrudnionych w dniu ogłoszenia oraz w przyszłości – wszystkich nowo zatrudnionych.
Wszystkie wymienione powyżej instrukcje i procedury znajdują się do wglądu w zakładzie pracy i każdy pracownik ma do nich stały dostęp.


………………………………………………..
Podpis pracodawcy


Zapoznanie z powyższym zarządzeniem, instrukcjami  i procedurami oraz otrzymanie środków ochrony indywidulanej chroniącej przed wirusem SARS-CoV-2  potwierdzam własnoręcznym podpisem:
/podpisy pracowników/

...


CS i-BHP