Metodyka instruktażu stanowiskowego

Adresaci szkolenia:

Uczestnikami tej formy szkolenia mogą być pracodawcy, osoby kierujące pracownikami oraz pracownicy skierowani przez pracodawcę. Wymóg posiadania umiejętności przekazania wiedzy w trakcie instruktażu stanowiskowego wynika z § 11.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zmiana Dz. U z 2005 r. Nr 116, poz. 972): „Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego”.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do przekazania wiedzy w trakcie przeprowadzania szkolenia stanowiskowego nowo przyjętych w zakładzie pracowników i zleceniobiorców. Udział w szkoleniu pozwoli na opanowanie umiejętności doboru właściwych metod nauczania i stosowania środków dydaktycznych, podstawowej wiedzy w dziedzinie metodyki niezbędnej instruktorowi do przekazania wiedzy i umiejętności pożądanej do bezpiecznego wykonywania czynności na stanowisku pracy.

Forma kształcenia:

Samokształcenie kierowane — to forma szkolenia umożliwiająca  uzyskanie wiedzy i umiejętności na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców. 

 

Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania:
Szkolenie jest dostępne przez 30 dni od momentu wykupienia szkolenia. Nie ma limitu ilości logowań, szkolenie można przerywać w dowolnym momencie i wracać do początku lub miejsca, w którym zostało przerwane.

Egzamin:
Egzamin ma charakter testowy i jest prowadzony pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:
Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Program szkolenia:

1. Organizacja szkoleń
2. Podstawy procesu szkolenia w zakresie BHP
3. Przygotowanie programu szkolenia stanowiskowego
4. Podstawy metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego
5. Etapy prowadzenia instruktażu stanowiskowego
6. Kształtowanie codziennych bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy


Zamawianie szkolenia

Szanowni Państwo. Aby zamówić to szkolenie prosimy skorzystać z załączonego poniżej formularza. Prosimy o podanie Państwa danych (dane do faktury). Prosimy podać liczbę osób do przeszkolenia (maks. 5 osób). W przypadku większej liczby osób do przeszkolenia lub innego adresu do korespondencji prosimy o wpisanie danych w polu „Uwagi”.
Po wysłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem na podany adres e-mail podając dane do przelewu oraz dodatkowe informacje o procedurze szkoleniowej i egzaminacyjnej.

Szczegóły zamawianego szkolenia: Kotwica

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
Koszt szkolenia: 65zł za osobę
Ważność szkolenia: 5 lat
Liczba osób do przeszkolenia:
Całkowity koszt szkolenia 65
Dane podmiotu zamawiającego szkolenie
Dane kursanta 1
Uwagi
Przekazane w zamówieniu dane osobowe są u nas bezpieczne zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się i zrozumienie treści polityki prywatności i zaakceptowanie jej postanowień.
Dane kursanta __number__