Szkolenie pracowników inżynieryjno-technicznych metodą samokształcenia kierowanego

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych (konstruktorów, projektantów, technologów, organizatorów produkcji).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
1.    identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
2.    organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
3.    metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Forma kształcenia:
Samokształcenie kierowane – to forma szkolenia umożliwiająca  uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.
Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania:
Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 16 godz. lekcyjnych, przy czym szkolenie jest dostępne przez 30 dni od momentu wykupienia szkolenia. Nie ma limitu ilości logowań, szkolenie można przerywać w dowolnym momencie i wracać do początku lub miejsca, w którym zostało przerwane.

Egzamin:
Egzamin ma charakter testowy i jest prowadzony pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:
Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie należy powtarzać min. co 5 lat.


SPIS TREŚCI

1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy w Polsce.

 1. Źródła prawa pracy
 2. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 3. Aktualne przepisy z uwzględnieniem ostatnich zmian
 4. Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie zasad i przepisów bhp.

 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
 2. Obowiązki osób kierujących pracownikami
 3. Uprawnienia i obowiązki pracownika w zakresie bhp
 4. Odpowiedzialność projektantów i konstruktorów
 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp

3. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń oraz metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań projektowych, technologicznych i organizacyjnych.

 1. Zagrożenia wypadkowe
 2. Hałas i drgania mechaniczne
 3. Szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły
 4. Czynniki biologiczne
 5. Promieniowanie
 6. Pola elektromagnetyczne
 7. Elektryczność statyczna
 8. Mikroklimat środowiska pracy
 9. Oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy
 10. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe
 11. Zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów

4. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.

 1. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych)
 2. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych
 3. Systemy oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Środki ochrony indywidualnej
 5. Odzież i obuwie robocze
 6. Napoje i posiłki profilaktyczne
 7. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy

5. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 1. Organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
 2. Łańcuch pierwszej pomocy
 3. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej
 4. Postępowanie w razie pożaru

6. Pytania kontrolne.


Ramowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin *
1

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
- praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
- odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
- systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- nadzoru i kontroli warunków pracy;
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.


3
2

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3
3

Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).

4
4

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).

2
5

Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.

3
6

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1
Razem:

16


* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Zamawianie szkolenia

Szanowni Państwo. Aby zamówić to szkolenie prosimy skorzystać z załączonego poniżej formularza. Prosimy o podanie Państwa danych (dane do faktury). Prosimy podać liczbę osób do przeszkolenia (maks. 5 osób). W przypadku większej liczby osób do przeszkolenia lub innego adresu do korespondencji prosimy o wpisanie danych w polu „Uwagi”.
Po wysłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem na podany adres e-mail podając dane do przelewu oraz dodatkowe informacje o procedurze szkoleniowej i egzaminacyjnej.

Szczegóły zamawianego szkolenia:

Szkolenie okresowe BHP pracowników inżynieryjno-technicznych
Koszt szkolenia: 120zł za osobę
Ważność szkolenia: 5 lat
Liczba osób do przeszkolenia:
Całkowity koszt szkolenia 120
Dane podmiotu zamawiającego szkolenie
Dane kursanta 1
Uwagi
Dane kursanta __number__