Szkolenie okresowe BHP pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób pełniących zadania tej służby metodą samokształcenia kierowanego

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób pełniących zadania tej służby.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
1.    przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
2.    analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
3.    organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Forma kształcenia:
Samokształcenie kierowane — to forma szkolenia umożliwiająca  uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.
Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania:
Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 32 godz. lekcyjne (w tym 4 godz. ćwiczeń), przy czym szkolenie jest dostępne przez 30 dni od momentu wykupienia szkolenia. Nie ma limitu ilości logowań, szkolenie można przerywać w dowolnym momencie i wracać do początku lub miejsca, w którym zostało przerwane.

Egzamin:
Egzamin ma charakter testowy i jest prowadzony pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:
Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie należy powtarzać min. co 5 lat.


SPIS TREŚCI

1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy w Polsce.

 1. Źródła prawa pracy
 2. Konstytucja
 3. Kodeks Pracy
 4. Dyrektywa Rady EWG
 5. Ustawy okołokodeksowe
 6. Polskie Normy
 7. Przepisy wewnątrzzakładowe
 8. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 9. Aktualne przepisy z uwzględnieniem ostatnich zmian
 10. Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów


2. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie zasad i przepisów bhp.

 1. Wymagania kwalifikacyjne służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Organizacja służby bhp
 3. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
 4. Obowiązki osób kierujących pracownikami
 5. Uprawnienia i obowiązki pracownika w zakresie bhp
 6. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp
 7. Ochrona pracy kobiet i młodocianych


3. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

 1. Organizacja szkoleń
 2. Podstawy metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 3. Kształtowanie codziennych bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy


4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane.

 1. Definicja wypadku przy pracy
 2. Postępowanie powypadkowe
 3. Rejestr wypadków przy pracy
 4. Choroby zawodowe
 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 6. Analiza przyczyn wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka


5. Opieka zdrowotna nad pracownikami.

 1. Profilaktyczne badania lekarskie
 2. Służba medycyny pracy


6. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z  tymi zagrożeniami.

 1. Zagrożenia wypadkowe
 2. Hałas i drgania mechaniczne
 3. Szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły
 4. Czynniki biologiczne
 5. Promieniowanie
 6. Pola elektromagnetyczne
 7. Elektryczność statyczna
 8. Mikroklimat środowiska pracy
 9. Oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy
 10. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe
 11. Zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów
 12. Ocena ryzyka zawodowego


7. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

 1. Teren zakładu pracy
 2. Pomieszczenia pracy
 3. Ogólne wymogi dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
 4. Maszyny i inne urządzenia techniczne
 5. Środki ochrony indywidualnej
 6. Odzież i obuwie robocze
 7. Napoje i posiłki profilaktyczne
 8. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 9. Pozycje ciała w czasie pracy
 10. Praca w pozycji siedzącej
 11. Organizacja stanowiska pracy biurowej na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy


8. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 1. Organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
 2. Łańcuch pierwszej pomocy
 3. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej
 4. Postępowanie w razie pożaru


9. Pytania kontrolne


UWAGA !
Wszystkie materiały do ćwiczeń wraz z instrukcjami wypełniania Kursant otrzyma w postaci plików PDF po zalogowaniu do strefy szkoleniowej.


Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa
i higieny pracy i osób pełniących zadania tej służby

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin *
1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
1.    przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
2.    przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
3.    problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

5
2

Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.

2
3

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
1.    zagrożenia wypadkowe,
2.    hałas i drgania mechaniczne,
3.    szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
4.    czynniki biologiczne,
5.    promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
6.    pola elektromagnetyczne,
7.    energia elektryczna i elektryczność statyczna,
8.    mikroklimat środowiska pracy,
9.    oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy
10.    zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
11.    zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów

5
4

Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.

4
5

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
1.    urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
2.    urządzenia zabezpieczające
3.    środki ochrony indywidualnej

2
6

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych).

4
7

Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.

2
8

Nowoczesne metody pracy służby bhp.

2
9

Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3
10

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1
11

Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

2
Razem:

32


* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Zamawianie szkolenia

Szanowni Państwo. Aby zamówić to szkolenie prosimy skorzystać z załączonego poniżej formularza. Prosimy o podanie Państwa danych (dane do faktury). Prosimy podać liczbę osób do przeszkolenia (maks. 5 osób). W przypadku większej liczby osób do przeszkolenia lub innego adresu do korespondencji prosimy o wpisanie danych w polu „Uwagi”.
Po wysłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem na podany adres e-mail podając dane do przelewu oraz dodatkowe informacje o procedurze szkoleniowej i egzaminacyjnej.

Szczegóły zamawianego szkolenia:

Szkolenie okresowe BHP pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób pełniących zadania tej służby
Koszt szkolenia: 185zł za osobę
Ważność szkolenia: 5 lat
Liczba osób do przeszkolenia:
Całkowity koszt szkolenia 185
Dane podmiotu zamawiającego szkolenie
Dane kursanta 1
Uwagi
Dane kursanta __number__