Szkolenie pracowników służby zdrowia i farmacji metodą samokształcenia kierowanego

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby zdrowia – szpitali, przychodni, domów opieki, ośrodków rehabilitacji i innych placówek medycznych (lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, opiekunek i opiekunów medycznych, środowiskowych), pracowników aptek (techników i magistrów farmacji, pomocy aptecznych) oraz przedstawicieli handlowych wyrobów medycznych i farmaceutycznych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia:
Uzyskanie i zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy, w tym m.in.:
1.    oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
2.    metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
3.    kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
4.    postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Forma kształcenia:
Samokształcenie kierowane — to forma szkolenia umożliwiająca  uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.
Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania:
Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 8 godz. lekcyjnych, przy czym szkolenie jest dostępne przez 30 dni od momentu wykupienia szkolenia. Nie ma limitu ilości logowań, szkolenie można przerywać w dowolnym momencie i wracać do początku lub miejsca, w którym zostało przerwane.

Egzamin:
Egzamin ma charakter testowy i jest prowadzony pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:
Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Aktualizacja szkolenia okresowego – minimum co 5 lat.


SPIS TREŚCI
1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy w Polsce.

 1. Źródła prawa pracy
 2. Konstytucja
 3. Kodeks Pracy
 4. Dyrektywa Rady EWG
 5. Ustawy okołokodeksowe
 6. Polskie Normy
 7. Przepisy wewnątrzzakładowe
 8. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

2. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie zasad i przepisów bhp.

 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
 2. Uprawnienia i obowiązki pracownika w zakresie bhp
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp
 4. Ochrona pracy kobiet i młodocianych

3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane.

 1. Definicja wypadku przy pracy i przyczyny ich powstawania
 2. Postępowanie powypadkowe
 3. Choroby zawodowe
 4. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 5. Analiza przyczyn wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 6. Standardy higieniczne

4. Opieka zdrowotna nad pracownikami.

 1. Profilaktyczne badania lekarskie
 2. Służba medycyny pracy

5. Zagrożenia w procesach pracy.

 1. Czynniki fizyczne
 2. Czynniki chemiczne
 3. Narażenie na czynniki biologiczne w służbie zdrowia
 4. Czynniki psychofizyczne

6. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

 1. Ergonomia
 2. Pozycje ciała w czasie pracy
 3. Praca w pozycji siedzącej
 4. Organizacja stanowiska pracy biurowej na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy
 5. Kształtowanie codziennych bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 6. System Zarządzania Jakością dla branży medycznej wg EN 15224

7. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 1. Organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
 2. Łańcuch pierwszej pomocy
 3. Ewakuacja w placówkach medycznych
 4. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej
 5. Postępowanie w razie pożaru

8. Pytania kontrolne


Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby zdrowia i farmacji

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin *
1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2
2

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

2
3

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

2
4

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2
Razem:

8


* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Zamawianie szkolenia

Szanowni Państwo. Aby zamówić to szkolenie prosimy skorzystać z załączonego poniżej formularza. Prosimy o podanie Państwa danych (dane do faktury). Prosimy podać liczbę osób do przeszkolenia (maks. 5 osób). W przypadku większej liczby osób do przeszkolenia lub innego adresu do korespondencji prosimy o wpisanie danych w polu „Uwagi”.
Po wysłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem na podany adres e-mail podając dane do przelewu oraz dodatkowe informacje o procedurze szkoleniowej i egzaminacyjnej.

Szczegóły zamawianego szkolenia:

Szkolenie okresowe BHP pracowników służby zdrowia i farmacji
Koszt szkolenia: 65zł za osobę
Ważność szkolenia: 5 lat
Liczba osób do przeszkolenia:
Całkowity koszt szkolenia 65
Dane podmiotu zamawiającego szkolenie
Dane kursanta 1
Uwagi
Dane kursanta __number__