Zatrudnienie cudzoziemców

Cennik usług:

  • Oświadczenie o powierzeniu pracy od 300 zł. netto + opłaty urzędowe (komplet dokumentów do Urzędu Pracy),
  • Zezwolenie na pracę od 350 zł. netto + opłaty urzędowe (komplet dokumentów do Urzędu Wojewódzkiego),
  • Karta pobytu (jednolite zezwolenie na pobyt i pracę) od 450 zł. netto + opłaty urzędowe (Urząd Wojewódzki),
  • Informacja Starosty od 150 zł. netto (Powiatowy Urząd Pracy),
  • Porada dotycząca zatrudnienia cudzoziemca 120 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę (mailowo, telefonicznie lub przez platformę online  - według życzenia Klienta).

Formy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemca:

Procedura legalnego zatrudnienia cudzoziemca regulowana jest przepisami wynikającymi z: Ustawy o cudzoziemcach, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Kodeksu Pracy.

Zgodnie z przepisami, zatrudnienie cudzoziemca może zostać usankcjonowane prawnie w ramach:

  • Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi - dotyczy obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii
    i Armenii, zatrudnienie na okres maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na wniosek pracodawcy.
  • Zezwolenie na pracę - na czas określony, nie dłuższy jednak niż 3 lata, na wniosek pracodawcy.
  • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - zatrudnienie na czas określony, nie dłuższy jednak niż 3 lata, na wniosek cudzoziemca.

Zapraszamy do współpracy pracodawców i przedsiębiorców, którzy potrzebują bez zaangażowania własnego czasu przeanalizować sytuację prawną i możliwości legalnego zatrudnienia cudzoziemca spoza Unii Europejskiej w swojej firmie. 
Po analizie sytuacji obcokrajowca (niezależnie, czy przebywa on obecnie na terenie Polski, czy w swoim kraju), jeśli spełnia warunki pracy w Polsce w naszym biurze istnieje możliwość dokonania wszelkich formalności, aby mógł legalnie i  bezpiecznie pracować oraz przebywać na terenie Polski.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę, w tym wykaz dokumentów, które podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi powinien złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia można uzyskać w naszym biurze. Na podstawie dokumentów posiadanych przez cudzoziemca pomagamy określić, jaka forma pracy i na jakiej podstawie jest możliwa, pomagamy we wszystkich formalnościach związanych z legalizacją pobytu i legalnego, zgodnego z prawem zatrudnienia. Zapewniamy fachowe doradztwo.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Rozporządzenie określa:

- wzory wniosków i dokumentów,

- wysokości wpłat związanych z rozpatrzeniem wniosków,

- podklasy działalności, w których będą wydawane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,

- państwa, których obywatele będą objęci niektórymi ułatwieniami w zakresie zezwoleń na pracę sezonową.

Oświadczenia i zezwolenia na pracę sezonową:

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Jednocześnie można ubiegać się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, do 9 miesięcy w roku kalendarzowym, dla obywateli wszystkich państw trzecich.

Obowiązek zawierania z cudzoziemcem umów na piśmie:

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, także w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia  na pracę, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej. Przed podpisaniem tej umowy, musi przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca. (art. 90d).


UWAGA!

Przypominamy, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną, weszły w życie zmiany przewidujące szczególne rozwiązania dla cudzoziemców. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Należy jednak pamiętać, że nie zwalnia to z obowiązku dopełnienia formalności dotyczących legalizacji pracy, przy zmianie pracodawcy lub zabezpieczenia ciągłości pracy, w przypadku zmiany przepisów!


Zapraszamy do współpracy