Zatrudnienie cudzoziemców

Chcesz zatrudnić cudzoziemca z:

  • Ukrainy;
  • Republiki Armenii;
  • Republiki Białoruś;
  • Republiki Gruzji;
  • Republiki Mołdowy;
  • Federacji Rosyjskiej,

Zgłoś się do nas. Przedstawimy możliwości legalizacji pobytu i pracy, pomożemy w wypełnieniu i złożeniu odpowiednich dokumentów, doradzimy.

Aby można było mówić o legalnym powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, musi być spełniony szereg warunków (Szczegóły reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1543). Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1543) w dniu 17 sierpnia 2017 r. oraz ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualnie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach):

  • cudzoziemiec musi posiadać ważną wizę lub inny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. zezwolenie na pobyt czasowy, które potwierdza karta pobytu lub paszport biometryczny;
  • cudzoziemiec powinien mieć odpowiednią podstawę pobytu na terytorium Polski, tzn. taką, która uprawnia do wykonywania pracy, która nie wyklucza jej wykonywania – nie może to być np. wiza turystyczna;
  • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany uzyskać dla niego zezwolenie na pracę wydawane przez właściwego wojewodę, chyba że w przypadku danego cudzoziemca takie zezwolenie nie jest wymagane albo cudzoziemiec posiada tzw. jednolite zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;

Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę, w tym wykaz dokumentów, które podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi powinien złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia można uzyskać w naszym biurze. Na podstawie dokumentów posiadanych przez cudzoziemca pomagamy określić, jaka forma pracy i na jakiej podstawie jest możliwa, pomagamy we wszystkich formalnościach związanych z legalizacją pobytu i legalnego, zgodnego z prawem zatrudnienia. Zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników z Ukrainy i państw spoza Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Rozporządzenie określa:

- wzory wniosków i dokumentów,

- wysokości wpłat związanych z rozpatrzeniem wniosków,

- podklasy działalności, w których będą wydawane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,

- państwa, których obywatele będą objęci niektórymi ułatwieniami w zakresie zezwoleń na pracę sezonową.

Oświadczenia i zezwolenia na pracę sezonową:

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Jednocześnie można ubiegać się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, do 9 miesięcy w roku kalendarzowym, dla obywateli wszystkich państw trzecich.

Obowiązek zawierania z cudzoziemcem umów na piśmie:

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, także w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia  na pracę, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej. Przed podpisaniem tej umowy, musi przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca. (art. 90d).

Zapraszamy do współpracy