Obowiązujące przepisy:

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego Główny Inspektor Pracy (Pismo GIP GNN.50.2.2020.1) wydał oficjalne stanowisko, w którym:

  1. Dopuszczono możliwość przeprowadzenia instruktażu ogólnego BHP w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (on-line) dla pracowników przyjmowanych do pracy w czasie, gdy obowiązuje stan epidemii.
  2. Utrzymano obowiązek przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed dopuszczeniem do pracy (instruktaż przeprowadza pracodawca lub osoba wyznaczona przez pracodawcę przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności).
  3. Dopuszczono możliwość przeprowadzenia terminowych szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (on-line) dla zatrudnionych pracowników, których terminy szkoleń przypadają w okresie stanu epidemii.

Zadzwoń w sprawie szczegółów: 888-535-609 Specjalista ds. bhp Renata Naworol

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE I PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE POZA STANEM EPIDEMII

SZKOLENIA WSTĘPNE DLA PRACOWNIKÓW PRZYJMOWANYCH DO PRACY

Każdy pracownik, przed przystąpieniem do pracy musi zostać przeszkolony w zakresie bhp. Szkolimy wstępnie na wszystkie stanowiska. Aby zgłosić pracownika należy skontaktować się z nami pod numerem tel. 91-300-06-13 lub 888-535-609
Pracownik, po zakończeniu szkolenia otrzymuje program i kartę szkolenia. Pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami będzie zobowiązana do przeprowadzenia już w zakładzie pracy instruktażu stanowiskowego pracownika, na jego stanowisku. Kolejne szkolenie okresowe należy przeprowadzic najpóźniej rok po szkoleniu wstępnym.

Prowadzimy szkolenia BHP dla pracowników z Ukrainy, w języku ukraińskim i rosyjskim.


Zakres usług szkoleniowych (stacjonarnie i online):

* szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp w siedzibie przedsiębiorcy lub placówce CS i-BHP:
   Poniższe ceny obowiązują od 1 do 4 kursantów jednocześnie. Przy większej liczbie chętnych -
   ceny ustalane są indywidualnie.

1. Szkolenie BHP wstępne - instruktaż ogólny - od 65 zł. /osoba 
2. Szkolenie BHP pracodawcy/osoby kierującej pracownikami - 350 zł./osoba
3. Szkolenie BHP okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych - od 80 zł. do 200 zł./osoba
4. Szkolenie BHP okresowe dla służby BHP - 500 zł./osoba
5. Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego - 150 zł./osoba
6. Szkolenie dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby BHP - 900 zł./osoba

(część szkoleń taniej przez Internet - zobacz ofertę TUTAJ)

Usługi jednorazowe:

1. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (od 300 zł. netto),
2. Ocena zagrożeń pożarowych - audyt kontrolny (od 900 zł. netto),
3. Opracowanie instrukcji ewakuacji budynku (od 1.100 zł. netto),
4. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji pracowników (od 1.500 zł. netto),
5. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej - grupa do 6 osób (120 zł./osoba),
6. Szkolenie z zakresu ochrony ppoż i ewakuacji - grupa do 6 osób (120 zł./osoba),

Podstawa prawna dot. pkt 5 i 6: 

Art. 209(1) Kodeksu Pracy:

§ 1. Pracodawca jest obowiązany: 
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników, 
2) wyznaczyć pracowników do: 
a) udzielania pierwszej pomocy, 
b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Zgodnie z Art. 209(1) K.P. nie musisz posiadać w swoim zakładzie pracy Inspektora ale do nadzoru w zakresie ochrony PPOŻ i ewakuacji pracowników musi być wyznaczony i przeszkolony pracownik w tym zakresie.


​Zakres usług przy stałym nadzorze (pełnienie roli służby bhp w zakładzie pracy), ceny negocjowane:

  • Zakres świadczonych usług w czasie stałego nadzoru bhp jest zgodny z art. 237(11) KP oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp.

1. Prowadzenie kontroli stanu bhp,
2. Udział w opracowywaniu regulaminów, instrukcji, zarządzeń wewnętrznych dotyczących bhp,
3. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
4. Prowadzenie rejestrów wypadków, badań i szkoleń,
5. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania ergonomii na stanowisku pracy,
6. Opiniowanie instrukcji stanowiskowych,
7. Współpraca z lekarzem medycyny pracy,
8. Współpraca z laboratoriami przeprowadzającymi badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia,
9. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy,
10. Opracowanie tabeli przydziału odzieży roboczej,
11. Opracowanie Planu BIOZ na budowie,
12. Opracowanie PZJ na budowie,
13. Reprezentowanie pracodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną.


Przedstawiony na naszych stronach zakres prowadzonych usług nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań.

Nadzór bhp prowadzony przez Specjalistę ds. bhp spełniającego kryteria rozporządzenia w sprawie służby bhp.

Specjalista ds. prawa pracy i bhp Renata Naworol