Usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie BHP

SZKOLENIA WSTĘPNE DLA PRACOWNIKÓW PRZYJMOWANYCH DO PRACY

Każdy pracownik, przed przystąpieniem do pracy musi zostać przeszkolony w zakresie bhp. Szkolimy wstępnie na wszystkie stanowiska. Aby zgłosić pracownika należy skontaktować się z nami pod numerem tel. 91-300-06-13 lub 888-535-609
Pracownik, po zakończeniu szkolenia otrzymuje program i kartę szkolenia. Pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami będzie zobowiązana do przeprowadzenia już w zakładzie pracy instruktażu stanowiskowego pracownika, na jego stanowisku. Kolejne szkolenie okresowe należy przeprowadzic najpóźniej rok po szkoleniu wstępnym.

Prowadzimy szkolenia BHP dla pracowników z Ukrainy, w języku ukraińskim.


Zakres usług szkoleniowych:

* szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp w siedzibie przedsiębiorcy lub placówce CS i-BHP:
   Poniższe ceny obowiązują od 1 do 4 kursantów jednocześnie. Przy większej liczbie chętnych -
   ceny ustalane są indywidualnie.

1. Szkolenie BHP wstępne - instruktaż ogólny - 100 zł./osoba
   *
zniżki dla klientów ze stałą umową współpracy 
2. Szkolenie BHP pracodawcy/osoby kierującej pracownikami - 350 zł./osoba
3. Szkolenie BHP okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych - od 120 zł. do 200 zł./osoba
4. Szkolenie BHP okresowe dla służby BHP - 500 zł./osoba
5. Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego - 150 zł./osoba
6. Szkolenie dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby BHP - 900 zł./osoba

(część szkoleń taniej przez Internet - zobacz ofertę TUTAJ)

Usługi jednorazowe:

1. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (od 300 zł. netto),
2. Ocena zagrożeń pożarowych - audyt kontrolny (od 900 zł. netto),
3. Opracowanie instrukcji ewakuacji budynku (od 1.100 zł. netto),
4. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji pracowników (od 1.500 zł. netto),
5. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej - grupa do 6 osób (120 zł./osoba),
6. Szkolenie z zakresu ochrony ppoż i ewakuacji - grupa do 6 osób (120 zł./osoba),

Podstawa prawna dot. pkt 5 i 6: 

Art. 209(1) Kodeksu Pracy:

§ 1. Pracodawca jest obowiązany: 
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników, 
2) wyznaczyć pracowników do: 
a) udzielania pierwszej pomocy, 
b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Zgodnie z Art. 209(1) K.P. nie musisz posiadać w swoim zakładzie pracy Inspektora ale do nadzoru w zakresie ochrony PPOŻ i ewakuacji pracowników musi być wyznaczony i przeszkolony pracownik w tym zakresie.​Zakres usług przy stałym nadzorze (pełnienie roli służby bhp w zakładzie pracy), ceny negocjowane:

  • Zakres świadczonych usług w czasie stałego nadzoru bhp jest zgodny z art. 237(11) KP oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp.

1. Prowadzenie kontroli stanu bhp,
2. Udział w opracowywaniu regulaminów, instrukcji, zarządzeń wewnętrznych dotyczących bhp,
3. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
4. Prowadzenie rejestrów wypadków, badań i szkoleń,
5. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania ergonomii na stanowisku pracy,
6. Opiniowanie instrukcji stanowiskowych,
7. Współpraca z lekarzem medycyny pracy,
8. Współpraca z laboratoriami przeprowadzającymi badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia,
9. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy,
10. Opracowanie tabeli przydziału odzieży roboczej,
11. Opracowanie Planu BIOZ na budowie,
12. Opracowanie PZJ na budowie,
13. Reprezentowanie pracodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną.


Przedstawiony na naszych stronach zakres prowadzonych usług nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań.

Nadzór bhp prowadzony przez Specjalistę ds. bhp spełniającego kryteria rozporządzenia w sprawie służby bhp.